* - červenou hvězdičkou jsou označeny položky, které by měly být vyplněny

Vytvoření nových propozic

Vaše jméno a příjmení *
Váš e-mail *

Loga

TIP: Nevíte, kde se loga zobrazí? Podívejte se na tento malý náhled.

Logo školy, města (pořadatele)
Logo sportu
Logo partnera č. 1
Logo partnera č. 2
Logo partnera č. 3
Logo partnera č. 4
Logo partnera č. 5

A. Všeobecná ustanovení
Soutěž *
Pořadatel *
(Vyplňte pouze pořadatele (škola ve spolupráci s OR), pověření se generuje AUTOMATICKY.)
V jakém sportu *
(ve fotbale, atletice, AND1cup)
Kategorie *

(ročníky narození)

(ročníky narození)
Termín konání * Od
Do
(v případě jednodenní akce vyberte pouze datum Od)
Místo konání *
(napište název města) – propíše se také na titulní stránku)

(Celý název a adresa sportoviště)
Kontaktní adresa *
(OR Lhota, Legionářů 37, Lhota 3, 516 42)
(Pepa Novák, 606 908 357, pepan@sezam.cz)
Organizační výbor *
(Ředitel soutěže: Pepa Novák, Tajemník, Sportovní ředitel, Stravování, Hospodář, Ubytování, Prezence)
Čestné představenstvo *
(Hejtman, Starosta města, Ředitel školy, Prezident AŠSK ČR, Metodik AŠSK ČR, Slavný sportovec...)
Přihlášky * Je nutné zaslat nejpozději doPísemná přihláška musí obsahovat úplný název a adresu vysílající školy, kategorii, ve které bude družstvo startovat, jméno vedoucího, včetně jeho kontaktních údajů (adresa, email, fax, mobilní telefon).
Podrobnosti
(Další podrobnosti - dosažený čas, aktuální umístění hráčů, objednávka ubytování, čas a způsob příjezdu…)

Originál přihlášky na soutěž, musí být řádně vyplněn a potvrzen ředitelem školy, předají vedoucí družstev při prezenci. Na přihlášce musí být vyznačeno, zdali škola je, či není členem AŠSK ČR.
Účastníci *
(Doplnění- počet lidí v kategoriích, velikost družstva, počet možných disciplin…)

Pořadatel má právo nasadit vlastní družstvo.
Prezence *
(27.9.2012 od 18.00 V předsálí sokolovny ve Lhotě)

Povinná dokumentace:
- řádně vyplněná přihláška družstva potvrzená ředitelem školy a (dojde-li ke změnám do zahájení , je vedoucí družstva povinen předložit při prezenci novou přihlášku potvrzenou ředitelem školy, nebo potvrzení o tom, že dodatečně nominovaní žáci jsou žáky příslušné školy).
- občanské průkazy vedoucího družstva, občanské průkazy hráčů či hráček, případně jiný průkaz s fotografií
- u všech hráčů a hráček kartičky zdravotní pojišťovny
Finanční zabezpečení *
(Členové AŠSK hradí - stravování, ubytování, cestovné …Kč,- Nečlenové AŠSK hradí- …, startují na vlastní náklady, Vedoucí družstva hradí … )
Účastnický poplatek
(100 Kč sportovec/družstvo, členové AŠSK ČR účastnický neplatí)
Ubytování a stravování
(ceny ubytování, stravy)
Dozor nad žáky Dozor nad žáky zajišťuje po celou dobu konání a v plném rozsahu vysílající škola. Za zdravotní způsobilost zodpovídá vedoucí družstva.
Zdravotní zabezpečení Po dobu konání soutěže je zajištěna zdravotní služba (zdravotník). Účastníci akce nejsou pořadatelem pojištěni proti úrazu, ani krádežím a ztrátám! VV AŠSK ČR doporučuje účastníkům, aby uzavřeli individuální úrazové pojištění, nebo využili možnosti zákonného pojištění žáků základních škol a studentů středních škol. Každý účastník je povinen s sebou mít průkaz pojištěnce.

B. Technická ustanovení
Podmínky účasti * Soutěž probíhá dle všeobecných soutěžních podmínek AŠSK ČR, a ustanovení tohoto rozpisu.
(podle pravidel plavání, soutěžního řádu plavání, pravidel FAČR, ČAS)
Dodatek podmínek účasti V družstvu mohou startovat pouze žáci jedné školy, kteří jsou uvedeni na přihlášce a soupisce, potvrzené ředitelem školy.

(Sportovní gymnázia se mohou soutěže zúčastnit, ale pouze ti žáci, kteří nejsou zařazeni v učebních a studijních oborech plavání a triatlon.Seznam sportovních gymnázií viz manuál VPP šk.r.2011/2012.)

Nedodrží-li kterékoliv družstvo podmínky účasti s úmyslem získat neoprávněnou výhodu, může být rozhodnutím pořadatele ze soutěže vyloučeno. Takto vyloučené družstvo je následně povinno uhradit pořadateli vzniklé náklady na jeho účast, viz. Disciplinární řád AŠSK - Veřejně prospěšné programy AŠSK ČR.
Startují
(šestičlenná družstva s dvěma vedoucími…)
Parametry sportoviště
(umělá tráva, hroty treter do 6mm, 1km okruh, možná sněhová pokrývka…)
Pravidla
(Soutěží se dle pravidel ČAS…)
Rozhodčí
(S licencí, zajistí pořadatel…)
Technická porada *
(Kde? Kdy? Povinná účast…)
Časový harmonogram
(Příjezd Prezence, Technická porada, Slavnostní zahájení, Hra ve skupinách, Oběd, Semifinále, Finále, Slavnostní vyhlášení)
Soutěžní komise *
(lichý počet členů)
(Vedoucí rozhodčích, zástupci dívek a chlapců, ředitel soutěže, garant, sportovní ředitel)
Systém soutěže
(Každý s každým, dvě skupiny dle rozlosování…)
Hodnocení soutěže
(Bodování, vzájemný zápas, čas nejpomalejšího z týmu…)
Protesty Počet minut:
Výše vkladu:
Podávají se v písemné podobě do 15 minut po ukončení utkání hlavnímu rozhodčímu společně s vkladem 300,- Kč, který v případě zamítnutí propadá ve prospěch pořadatele. O protestech rozhoduje soutěžní komise.
Disciplíny
(skok daleký, běh 100m, 1500m, volný způsob, prsa…)
Ceny
(Diplomy a medaile AŠSK ČR, balíčky od partnera…)
Výsledky
(Budou v průběhu soutěže vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu. Budou rozeslány všem účastníkům na email. Budou zveřejněny na webu AŠSK www.assk.cz a na www… )

Organizátoři připomínají, že je povinností všech družstev zúčastnit se zahajovacího i závěrečného ceremoniálu. V případě nedodržení tohoto požadavku budou družstva hodnocena mimo soutěž.
Občerstvení
(Organizátor zajistí po celou dobu konání soutěže. V areálu hřiště bude také k dispozici bufet.)
Dodatky
Závěrečné slovo
(Jménem organizačního výboru přejeme všem závodníkům i jejich doprovodu příjemný pobyt, hezké zážitky ze sportovních výkonů a závodníkům hodně osobních rekordů.)

TIP: Nevíte, kde se podpisy a datum zobrazí? Podívejte se na tento malý náhled.

Místo a datum tvorby propozic *
(V Břeclavi 19.5. 2013)

(ředitel soutěže)

(jméno)

(sportovní ředitel, hlavní rozhodčí, předseda OR)

(jméno)

(Předseda KR, garant sportu, metodik)

(jméno)